title
Releekaitse kaug- ja lähireserveerimise võimalused jaotusvõrkudes
Back-up protection possibilities in distribution networks
author
Kurzin, Mark
keywords
võimsuslüliti
valvekoer
fiidriterminal
protection relay
back-up
watchdog
relay terminal
supervisor
defence date
language