title
Libeduse mõju riigiteede liiklusohutusele
The Influence of Road Slipperiness on Traffic Safety
keywords
teeilmajaamad
tee seisundinõuded
hooldustsüklid
winter road maintenance
automatic weather stations
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TTÜ network only