title
Töötajate töömotivatsiooni ja töörahulolu mõjutavad tegurid AS Lääne-Tallinna Keskhaigla osakonnaassistentide näitel
Factors which influence work motivation and job satisfaction of department assistent employees based on the example of West-Tallinn Central Hospital INC
author
Ilves-Juurma, Margit
keywords
töö nõudmiste- töö ressursside mudel
AS Lääne- Tallinna Keskhaigla
osakonna assistent
Job Demands-Resources model,West-Tallinn Central Hospital INC
department assistant
supervisor
defence date
language