title
Eesti logistika valdkonna tööandjate hinnang logistika kompetentsidele 10 aasta perspektiivis
Assessments of Estonian logistics employers to competences in a 10 year perspective
supervisor
Maripuu, Helena
defence date
language