title
Riskijuhtimise süsteemi loomise ning täiendamise olulisus ettevõttes ja mõju ettevõtte tegevusedukusele, juhtumiuuring
The Importance of Creating and Complementing Risk Management System in Companies and its Impact to Company’s Performance Management, Case Study
author
Ilumets, Mare
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access