title
Võlaõigusseadusest tulenev müüja vastutus ja selle piirid müügilepingu alusel müüdud asja lepingutingimustele mittevastavuse korral
Sellers Liability and its Limits Pursuant to the Law of Obligations Act in Case of Non-Conformity of the Object of Sales to the Terms of the Sales Contract
author
Piliste, Marit
keywords
müüja lepingueelne ning lepingujärgne vastutus
müüja lepingueelse teabe esitamise kohustus
lepingueelse teabe muutumine müügilepingu tingimuseks
lepingutingimustele mittevastav asi
lepingu mittenõuetekohane täitmine
müüja võlaõigusseadusest tuleneva vastutuse ulatus
müüja vastutust piiravad ja välistavad kriteeriumid
müügilepingu oluline rikkumine
seller’s pre-contractual and contractual liability
seller’s obligation of providing pre-contractual information
pre-contractual information becoming a condition of the sales contract
object’s non-conformity to the terms of contract
unsatisfactory performance of obligations of contract
extent of seller’s liability pursuant to the Law of Obligations Act
criteria limiting and excluding seller’s liability
significant breach of sales contract
supervisor
defence date
language