title
Kodanikupalga kui vaesuse leevendamise meetme rakendamise otstarbekus Eestis
The Feasibility of Implementing Basic Income as a Measure of Relieving Poverty in Estonia
keywords
sotsiaaltoetused
vajaduspõhised toetused
universaalsed toetused
toimetulekutoetus
kodanikupalk
kulukus
social benefits
means-tested benefits
universal benefits
subsistence benefit
basic income
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network