title
Võlaõigusseaduse kooskõla kaubandusagendi mõistega direktiivis 86/653/EMÜ
The Law of Obligations Act’s conformity with the concept of commercial agent in the directive 86/653/EEC
keywords
kaubandusagent
kaubandusagendi direktiiv
commercial agency
agency directive
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network