title
Klienditeenindajate tööga seotus, seda mõjutavad tegurid ja seosed töörahulolu, pühendumise ja lahkumiskavatsusega Footlong OÜ näitel
Customer Service Employees’ Work Engagement, Its Antecedents and Relationships with Job Satisfaction, Commitment and Turnover Intention on the Example of Footlong Ltd
author
Roosmaa, Laura
supervisor
defence date
language