title
Koolivägivalla vastased meetmed füüsilise vägivalla karistusõiguslikust aspektist
Measures against school violence from the aspect of physical violence in penal law
keywords
füüsiline koolivägivald
võimalikud menetlusnormid
physical
children rights
measures against school violence
procedural rules
supervisor
Heinla, Jüri
defence date
language