title
Karlova miljööväärtuslikul alal paikneva korterelamu Mata 1 inventariseerimine, ehitustarindite uuring ja fassaadi restaureerimise ja lisasoojustamise põhiprojekt
Inventory, Survey of Constructions and Facade Restoration with Insulation, to apartment building Marta 1 in an Area of Cultural and Environmental Value in Karlova
author
Leotoots, Agne
supervisor
defence date
language