pealkiri
Eri maardlate põlevkivi lagunemise kineetika uurimine termogravimeetria meetodi abil
Analysis of the Kinetics of Decomposition of Oil Shales from Different Deposits by Thermogravimetrical Method
Исследование кинетики разложения горючих сланцев различных месторождений методом термогравиметрии
autor
Sakharova, Daria
märksõnad
aktiveerimisenergia
termolüüs
thermogravimetrical analysis
thermal destruction
thermaldecomposition kinetics
thermolysis
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
piiratud ligipääs
limited access