title
Töökoha kujundamise mõju tööga rahulolule Swedbank AS-i kliendinõustajate näitel
The impact of workplace design to job satisfaction on the example of consultants of Swedbank AS
author
Keerup, Ketely
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit