title
Narva Elektrijaamade 6 kV jaotla 10R renoveerimine, seadmete valik ja arvutused
Narva Power Plants 6 kV switchgear 10R renovation, equipments selection and calculations
Реновация распределительного устройства 10R на 6 кВ Нарвских электростанций, выбор оборудования и расчеты
author
Sahharov, Igor
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information