title
Tallinna elanike teadlikkus auto lühirendist ning valmisolek selle teenuse kasutamiseks
The awareness and readiness of the use of short term car rental amongst the Tallinn citizens
keywords
säästev liikumine
lühirent
sustainable mobility
short-term car rent
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information