title
Ametnike ja töötajate töömotivatsiooni kujundamise võimalused valitsusasutuses
Formation Opportunities of Work Motivation among Officers and Employees in Governmental Agency
author
Palmse, Kaja
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access